استخدام

متقاضیان محترم

لطفا جهت استخدام پرسشنامه ذیل را پر نمائید

 


نام و نام خانوادگی(*)
شماره تماس(*)
فایل رزومه
پسوندdoc,pdf,txt,csv,docx
عدد امنیتی(*)