آنتی اسکیمینگ ، ضامن امنیت در عابر بانک ها

دستگاه های آنتی اسکیمینگ از دستگاههای ATM در برابر سرقت های الکترونیکی محافظت میکند.